Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

07.10.2019 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Tomasz Stanisz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) 

Streszczenie autorskie:
Sieci złożone, które znalazły zastosowanie w ilościowym opisie wielu różnych zjawisk, okazały się atrakcyjne także w badaniach nad językiem naturalnym. Formalizm sieciowy pozwala badać język z różnych punktów widzenia - sieć złożona może reprezentować na przykład wzajemne położenie słów w tekście, pokrewieństwo znaczeń, czy relacje gramatyczne. Jednym z rodzajów sieci lingwistycznych są sieci sąsiedztwa słów, opisujące współwystępowanie słów w tekstach. Pomimo prostoty konstrukcji, sieci sąsiedztwa słów mają szereg właściwości pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie. Struktura takich sieci, wyrażona odpowiednio zdefiniowanymi wielkościami, odzwierciedla pewne cechy języka; zastosowanie metod uczenia maszynowego do zbiorów tych wielkości może posłużyć między innymi do zidentyfikowania autora tekstu.
Title: What can a complex network say about a text?
Author abstract:
Complex networks, which have found application in the quantitative description of many different phenomena, have proven to be useful in research on natural language. The network formalism allows us to study language from various points of view - a complex network may represent, for example, distances between given words in a text, semantic similarities, or grammatical relationships. One of the types of linguistic networks are word-adjacency networks, which describe mutual co-occurrences of words in texts. Although simple in construction, word-adjacency networks have a number of properties allowing for their practical use. The structure of such networks, expressed by appropriately defined quantities, reflects selected characteristics of language; applying machine learning methods to collections of those quantities may be used, for example, for authorship attribution.

10.06.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Laure Petrucci (Uniwersytet Paryż 13) 

Streszczenie (autorskie):

This paper considers the consistency problem for Parametric Interval Markov Chains. In particular, we introduce a co-inductive definition of consistency, which improves and simplifies previous inductive definitions considerably. The equivalence of the inductive and co-inductive definitions has been formally proved in the interactive theorem prover PVS. These definitions lead to forward and backward algorithms, respectively, for synthesizing an expression for all parameters for which a given PIMC is consistent. We give new complexity results when tackling the consistency problem for IMCs (i.e. without parameters). We provide a sharper upper bound, based on the longest simple path in the IMC. The algorithms are also optimized, using different techniques (dynamic programming cache, polyhedra representation, etc.). They are evaluated on a prototype implementation. For parameter synthesis, we use Constraint Logic Programming and the PARMA library for convex polyhedra.
Praca we współatorstwie z Jaco van de Pol (University of Twente)

15.04.2019 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Piotr Rybak i Alina Wróblewska (IPI PAN) 

2019041 Wroblewska

Streszczenie autorskie:
Parsowanie zależnościowe jest kluczowym problemem w zaawansowanych zdaniach NLP. Struktura predykatywno-argumentowa zakodowana w strukturach zależnościowych może wspierać tłumaczenie maszynowe, odpowiadanie na pytania, analizę wydźwięku itp. W prezentacji przedstawimy PDB – największy bank drzew zależnościowych dla języka polskiego, oraz COMBO – niezależny od języka system neuronowy do taggowania, analizy morfologicznej, lematyzacji i parsowania zależnościowego.

Abstract:
Dependency parsing is a crucial issue in various NLP tasks. The predicate-argument structure transparently encoded in dependency-based syntactic representations may support machine translation, question answering, sentiment analysis, etc. In the talk, we will present PDB – the largest dependency treebank for Polish, and COMBO – a language-independent neural system for part-of-speech tagging, morphological analysis, lemmatisation and dependency parsing.

01.04.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Agata Dziedzic, Marta Jardanowska (IPI PAN) 

Streszczenie (autorskie):

Transcription factors (TF) regulate gene expression. TF binding affinity to its DNA motif might be affected by the methylation level of cytosines within that motif. The aim of this study was to verify the hypothesis that TFs would bind more likely to the hypomethylated motifs than to hypermethylated ones. This analysis was done with respect to glioma (brain tumour) grade: pilocytic astrocytoma (PA; grade I), diffuse astrocytoma (DA; grades II and III) and glioblastoma (GB; grade IV) from the Polish patients' samples. Firstly 283 transcription factors motifs in enhancers (distal regulatory regions) were identified and then the level of their methylation was calculated. As a result, some specific regulatory path is proposed that might be responsible for modulating the level of gene expression. This part of the analysis is also a first step for finding very specific genome modification responsible for glioma development. If so, selected DNA modifications would have to be validated by in vitro experiments in the future.

25.03.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Tomasz Steifer (IPPT PAN) 

Streszczenie (autorskie):

W czasie referatu zostaną przedstawione częściowe wyniki z przygotowywanej rozprawy doktorskiej, której tematem jest efektywna predykcja. Przez predykcję rozumie się tu działanie pewnej całkowitej obliczalnej funkcji, przyjmującej jako argument słowo binarne i zwracającej 0 lub 1. O predyktorze można myśleć jako o algorytmie zgadywania przyszłego zdarzenia na podstawie informacji o przeszłych zdarzeniach. W szczególności, interesować będzie autorów asymptotyczne zachowanie błędu predykcji rozumianego jako odległość Hamminga między prefiksami ciągu, który autorzy starają się przewidzieć, a odpowiedziami predyktora.

Na początku zostanie rozważona predykcja ograniczona do indywidualnych ciągów (przypadek deterministyczny). Zostanie przedstawionych kilka wyników dotyczących istnienia ciągów binarnych dla których:

  1. dowolny predyktor nie ma granicy błędów,
  2. każdy predyktor ma granicę błędów równą 1/2 i
  3. nie istnieje predyktor optymalny.

Z punktu widzenia teorii obliczeń szczególnie interesujące są ciągi rekurencyjnie przeliczalne. Tam gdzie jest to możliwe, zostanie przedstawiona odpowiedź na pytanie o istnienie rekurencyjnie przeliczalnych ciągów o zadanych własnościach asymptotycznych predykcji. Na koniec zostanie zarysowana problematyka predykcji dla binarnych procesów stochastycznych (przypadek niedeterministyczny), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu algorytmicznej teorii losowości. Krótko zostanie przedstawione pojęcie losowości w sensie Martina-Loefa i zarysowane otwarte problemy związane z predykcją ciągów algorytmicznie losowych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem