• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/3/23
Powiązanie transkrypcji tekstów mówionych
w formacie plików tekstowych albo XML
z odpowiadającymi im nagraniami


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/3/23

27.03.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Julian Zubek i Joanna Rączaszek-Leonardi (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)


Streszczenie (autorskie):

Rozwój nauk informatycznych przyzwyczaił nas do rozumienia symboli jako dyskretnych elementów abstrakcyjnej struktury, na których wykonywane są formalne operacje. W ujęciu semiotycznym symbole są szczególnym rodzajem znaków, które funkcjonują w ramach systemu powiązań i których interpretacja wymaga znajomości reguł rządzących tym systemem. Patrząc z perspektywy procesów ewolucji języka i rozwoju językowego, wyłanianie się struktur symbolicznych oraz zdolności do posługiwania się nimi wiąże się z szeregiem podstawowych pytań. W naszym programie badawczym koncentrujemy się na tym, jak abstrakcyjne symbole kształtują się równolegle do zdolności wykonywania fizycznych akcji w świecie i w jaki sposób symbole mogą stać się regulatorami tych akcji. W celu ilustracji tych zależności, korzystamy z symulacji komputerowych, w których agenci koordynują swoje działania przy pomocy protokołu komunikacyjnego wyłaniającego się oddolnie w schemacie uczenia ze wzmocnieniem. Wskazujemy na założenia stojące u podstaw tego typu modeli i na istniejące trudności w modelowaniu wielorakich źródeł presji kształtujących strukturę języka. Prezentujemy wyniki własnych symulacji, ilustrujących a) wpływ historii interakcji na strukturę języka, b) związek dostępności kontekstu i wieloznaczności w komunikacji, c) rolę dialogu w koordynacji i strukturyzacji akcji w dynamicznym środowisku. Uzyskane wyniki pokazują złożoną naturę symboli, która wymaga komplementarności opisu na poziomie formalnej struktury i na poziomie dynamiki układu. Złożoność ta powinna znaleźć również odzwierciedlenie w projektowaniu i ewaluacji algorytmów sztucznej inteligencji przeznaczonych do interakcji z ludźmi.

Czytaj więcej: 27.03.2023 - Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego"

21.03.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie:
Omówione zostaną uogólnienia twierdzenia Brouwera : jeśli ciągłe odwzorowanie sympleksu n-wymiarowego, położonego w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, w tę przestrzeń zachowuje ściany tego sympleksu, to to odwzorowanie jest surjektywne. Podane zostaną również uogólnienia na odwzorowania wielowartościowe.
Twierdzenia te mają zastosowanie w dowodach istnienia równowagi w dyskretnych modelach gospodarki z pieniędzmi.

14.03.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie:
Omówione zostaną uogólnienia twierdzenia Brouwera : jeśli ciągłe odwzorowanie sympleksu n-wymiarowego, położonego w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, w tę przestrzeń zachowuje ściany tego sympleksu, to to odwzorowanie jest surjektywne. Podane zostaną również uogólnienia na odwzorowania wielowartościowe.
Twierdzenia te mają zastosowanie w dowodach istnienia równowagi w dyskretnych modelach gospodarki z pieniędzmi.

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/3/23
Korekta zapisu i diaryzacji 100 godzin automatycznie transkrybowanych tekstów mówionych


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/3/23


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności