OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Art. 89. ust. 2 ustawy

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz.619 z późniejszymi zmianami).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać istotne osiągnięcia w obszarze:

 • Kryptografii, w szczególności w:
  • projektowaniu algorytmów kryptograficznych (szyfry symetryczne, algorytmy z kluczem publicznym, funkcje skrótu)
  • kryptoanalizie współczesnych algorytmów i standardów kryptograficznych (szyfry blokowe i strumieniowe oraz funkcje skrótu)
  • projektowaniu protokołów kryptograficznych (obliczenia wielostronne, protokoły ze współdzieleniem sekretu)

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2018 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2018 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na

stanowiska doktorantów

w multidyscyplinarnym
Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)
(http://zbo.ipipan.waw.pl)

Podania można składać do 2018-07-16. Podania powinny w tytule zawierać: „ZBO aplikacja na doktoranta”. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2018-08-06.

Termin rozpoczęcia pracy: 2018-09-01, lub inny po uzgodnieniu obu stron.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi osobami chcącymi się poświęcić pracy naukowej i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: statystyka, uczenie maszynoweprzetwarzanie i analiza danych jak również biologiachemia.

Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie informatyki, matematyki, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych; do konkursu mogą także przystąpić studenci ostatniego roku studiów z terminem obrony nie późniejszym niż 30 września 2018,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobra znajomość i doświadczenie w analizie danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i uczenia maszynowego,
 • znajomość popularnych języków skryptowych używanych w analizie danych np. R/RStudio/Python,
 • przynajmniej podstawowa znajomość programowania w jednym języku obiektowym (C/C++/C#/Java etc.),
 • podstawowa znajomość obsługi i administrowania systemem Linux,
 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy w dziedzinach, których podstawowa znajomość jest niezbędna do wielopłaszczyznowego analizowania danych w zespole.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony)
 • list polecający
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień.

Warunki stanowiska:

 • Umowa na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mailto:m.draminski@ipipan.waw.pl jak również do działu kadr a.olszewska@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: "ZBO aplikacja na doktoranta".

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej (lub elektronicznie przez Skype).

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: PostDoc/co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesięcy, umowa o pracę
Termin składania ofert: 11.06.2018
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Technical leader/ co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Termin składania ofert: 11.06.2018
Więcej o ofercie tutaj.

 

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarte na stanowiska

asystentów

w Zakładzie Teoretycznch Podstaw Informatyki IPI PAN i

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 1. Nowe metody weryfikacji systemów wielo-agentowych i protokołów elektronicznego głosowania (opis PL, opis EN),
 2. Nowe podejścia do oceny wartości informacji (opis PL, opis EN),
 3. Optymalizacja architektur głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych na przykładzie problemów przetwarzania i modelowania języka naturalnego (opis PL, opis EN),
 4. Metody selekcji cech w klasyfikacji wieloetykietowej (opis PL, opis EN),
 5. Teoria uczenia dla modelowania różnicowego (opis PL, opis EN),
 6. Detekcja interakcji w dużych zbiorach potencjalnych predyktorów (opis PL, opis EN),

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni ubiegać się o jednoczesne przyjęcie na studia doktoranckie na tym wydziale (terminy rozmowy kwalifikacyjnej ustalane są indywidualnie z kandydatami, ale nie później niż w marcu 2018).

Wybranym kandydatom gwarantujemy minimalne wynagrodzenie 3000 PLN.

Konkurs trwa do momentu znalezienia odpowiednich kandydatów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem odpowiedniego projektu badawczego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego1),
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

1) Uwaga: tytul magistra wymagany dopiero od momencie podjecia pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl oraz do kierownika odpowiedniego projektu badawczego.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem