OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 12 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 17.07.2020
Więcej o ofercie tutaj.

 

Drukuj

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie wniosków projektowych w zakresie finansowym i organizacyjnym,
 • rozliczanie projektów (przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń oraz zapytań ofertowych),
 • monitorowanie bieżącej realizacji finansowej projektów,
 • przestrzeganie zasad finansowania określonych w wytycznych do projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
 • sprawdzanie zgodności wydatkowania środków w projektach z warunkami ich finansowania,
 • stały kontakt z przedstawicielami instytucji pośredniczących i wdrażających,
 • ciągłe aktualizowanie wiedzy z zakresu dofinansowań dla nauki i biznesu,
 • udział w pracach organizacyjnych konferencji, sympozjów i innych spotkań naukowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy,
 3. znajomość przepisów w szczególności w zakresie finansów publicznych i finansowania projektów,
 4. znajomość zagadnień finansowania projektów badawczych finansowanych ze środków budżetowych, funduszy unijnych, funduszy strukturalnych,
 5. wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi,
 6. umiejętność obsługi komputera,
 7. znajomość języka angielskiego,
 8. umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach naukowo – badawczych,
 2. znajomość problematyki kosztorysowania prac badawczych i ich rozliczania

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. ambitne i ciekawe zadania,
 3. pracę w zespole renomowanego Instytutu,
 4. możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny1,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 31 lipca 2020 r. na adres:

agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl

lub

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

 

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zespole Podstaw Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2019, poz.1183 z późn. zm.).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone studia drugiego stopnia z matematyki, informatyki lub fizyki;
 • doświadczenie w tworzeniu modeli klasyfikacji i grupowania danych oraz tekstów: metody klasyczne oraz nieklasyczne z restrykcją zasobu danych uczących (+ ) ;
 • doświadczenie w zakresie przetwarzania języka naturalnego i analizy szeregów czasowych;
 • znajomość języków programowania Java, R, Python w stopniu umożliwiającym pisanie programów w dziedzinie data i text mining;
 • doświadczenie w pracy w dużych zespołach projektowych oraz badawczych
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziana ogólna znajomość dziedziny uczenia maszynowego – metod i zastosowań, w tym web-mining.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie zawierające wyrażenie, że w przypadku wygrania konkursu, złoży oświadczenie o prowadzeniu w IPI PAN działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (tzw. oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie) oraz złoży oświadczenie upoważniające IPI PAN do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących badania naukowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, dla ewaluacji jakości działalności naukowej (tzw. oświadczenie o N) (zgodnie z art. 265 ust. 4 i art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.).
 7. listy polecające,

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZPSI”.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 lipca 2020 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowiska

asystenta / programisty

w Zespole Inżynierii Lingwistycznej

Stanowiska dotyczą pracy w ramach projektu HOMADOS (homados.ipipan.waw.pl), finansowanego z grantu nr PPN/PPO/2018/1/00006 w programie „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt obejmuje badania nad metodami i narzędziami do zarządzania wiarygodnością dokumentów w sieci Internet, w szczególności poprzez wykrywanie szkodliwych treści (np. ‘fake news’) oraz rekomendowanie wiarygodnych źródeł (np. publikacji naukowych).

Podstawowe kwalifikacje:

 • tytuł magistra informatyki, matematyki, językoznawstwa lub pokrewnych dziedzin,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna wiedza w zakresie uczenia maszynowego (ML) i/lub przetwarzania języka naturalnego (NLP),
 • dobra znajomość języka programowania (np. Java, Python) i/lub języków skryptowych (np. R, Python, Matlab).

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie uczestnictwa w pracy naukowej,
 • znajomość metod głębokiego uczenia maszynowego (‘deep learning’).

Zadania

Zadaniem poszukiwanych osób będzie prowadzenie badań naukowych (we współpracy z grupą projektową) nad metodami ML i NLP w obszarze zarządzania wiarygodnością treści. Obejmuje to projektowanie nowych rozwiązań, implementowanie ich, przeprowadzanie eksperymentów, zarówno w ramach zadań wyznaczonych przez plan projektu, jak i własnej inicjatywy. Zatrudnione osoby będą mogły włączyć się także w inne badania prowadzone w dynamicznym Zespole Inżynierii Lingwistycznej (zil.ipipan.waw.pl).

Zatrudnienie

Dostępne są dwa stanowiska asystenta lub programisty w zakresie ¾ etatu na okres 21 miesięcy. Czas rozpoczęcia pracy do ustalenia – najlepiej w lipcu 2020. Proponowane wynagrodzenie wynosi około 6200 zł brutto.

Proces rekrutacji

Zgłoszenia należy przesyłać do na adres piotr.przybyla@ipipan.waw.pl.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem ewentualnych aktywności naukowych (publikacji, konferencji, nagród)

W drugim etapie rekrutacji niektórzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wszelkich informacji udziela kierownik projektu, dr inż. Piotr Przybyła piotr.przybyla@ipipan.waw.pl.

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na stanowisko

doktoranta - stypendysty

w multidyscyplinarnym
Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)
(http://zbo.ipipan.waw.pl)

Aplikacje przyjmowane są nie później niż 2020-06-12 i powinny w tytule zawierać: „ZBO aplikacja na doktoranta - stypendystę”. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2020-06-19, rozpoczęcia pracy: 2020-07-01 lub inny po uzgodnieniu obu stron. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej drogą elektroniczną elektronicznie przez Skype.

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu SYMFONIA 2015/16/W/NZ2/00314, pt. „Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu”. Celem tego projektu jest opracowanie metod integracji, analizy i interpretacji złożonych danych genomowych i transkryptomicznych w obszarze glejaków mózgu. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://zbo.ipipan.waw.pl/projects.html.

Ogłoszenie to jest również dostępne na portalu Narodowego Centrum Nauki pod adresem: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=182766.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi pracą naukową i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: statystyka, uczenie maszynowe, przetwarzanie i analiza danych jak również biologia, chemia, fizyka.

Kwalifikacje kandydatów:

 • jest studentem studiów II stopnia/studentem co najmniej na 4 roku/ ma tytuł magistra w zakresie informatyki, matematyki, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych,
 • dobra znajomość i doświadczenie w analizie danych z wykorzystaniem metod statystycznych i algorytmów uczenia maszynowego,
 • znajomość języków skryptowych używanych w analizie danych R lub Python,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • umiejętność programowania w językach niższego poziomu np. C/C++/Java,
 • doświadczenie w dziedzinie deep learning.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy (CV),
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród,
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień,

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z kopią do m.dabrowski@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: „Symfonia aplikacja na doktoranta”

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk."

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem