Działalność naukowa Instytutu

Siedziba Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Instytut Podstaw Informatyki PAN należy do ścisłej czołówki polskich badawczych ośrodków informatycznych. Według ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutowi przyznano kategorie A w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz językoznawstwo. W związku z tym IPI PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w tych dziedzinach. Poprzednio IPI PAN był kilkukrotnie zaliczony do kategorii A.

We wszystkich kierunkach informatycznych uprawianych przez zespoły badawcze, IPI PAN posiada oryginalne wyniki na światowym poziomie a wszystkie te kierunki dobrze się wpisują w pożądany program rozwoju informatyki, czyli - najogólniej mówiąc - program rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tak, jak jest on rozumiany przez Programy Ramowe UE oraz krajowe programy strategiczne. Od wielu lat IPI PAN przywiązuje wielką wagę do starań o finansowanie swoich badań w coraz większej mierze ze źródeł pozabudżetowych, w tym (zwłaszcza) unijnych, a jednocześnie z ewentualnych środków budżetowych, ale związanych z realizacją zleceń specjalnych, jak projekty zamawiane lub uczestnictwo w rozwijaniu kierunków badawczych o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Serwerownia Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Misję Instytutu, jako jednego z wiodących badawczych ośrodków informatycznych w Polsce, widzimy w trzech wzajemnie się przenikających zadaniach: prowadzenie badań na wysokim poziomie, nauczanie na drugim i zwłaszcza trzecim poziomie kształcenia wyższego oraz współpraca i w miarę możności koordynacja współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w ramach dużych projektów informatycznych.

Dążymy do utrzymania i wzmocnienia badań podstawowych z informatyki - matematycznych lub bliskich matematyce (m.in. logika, teoria grafów, kryptografia, związki z teorią informacji, analizą modeli regresyjnych i innymi działami probabilistyki), z naciskiem na tworzenie oryginalnych rozwiązań o ewidentnych walorach aplikacyjnych (np. w lingwistyce komputerowej czy systemach odkrywania wiedzy z danych).

W związku z tym, działalność badawcza ma za punkt wyjścia badania o charakterze podstawowym, poczynając od logicznych i teorio-informacyjnych podstaw informatyki, poprzez prace dotyczące systemów rozproszonych, kryptografii, maszynowego uczenia się oraz inżynierii lingwistycznej i ekstrakcji informacji z wielkich kolekcji dokumentów.

Jednocześnie badania w zdecydowanej większości muszą prowadzić do zastosowań w innych naukach (np. biologii czy językoznawstwie) oraz praktycznych implementacji, dostępnych publicznie lub z szansą na wdrożenia komercyjne.

Bardzo ważne jest wzmocnienie możliwości prowadzenia badań - poprzez zdobycie na to dodatkowych środków - m.in. w zakresie inżynierii lingwistycznej, gromadzenia wielkich kolekcji i semantycznego grupowania dokumentów tekstowych, usług webowych, objęcia zagadnienia bezpieczeństwa systemów, danych i aplikacji metodami weryfikacji oprogramowania i protokołów przesyłania danych, w tym wzmocnienia badań z kryptografii. Poczyniliśmy w tych zakresach duży postęp dzięki uzyskaniu środków głównie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ale także z Programów Ramowych UE oraz MNiSW, które zwieńczone odpowiednimi implementacjami, stworzą możliwość budowy kolejnej generacji wytworzonych systemów oraz ich dostosowania do nowych wyzwań. W celu uzyskania możliwie dużej samowystarczalności finansowej dążymy do: pozyskiwaniu grantów z NCN, NCBiR oraz UE, zacieśnieniu współpracy z wybranymi renomowanymi uczelniami, dziś np. w formie zawiązania centrów naukowych, założeniu spółki celowej, której celem będzie pozyskiwanie środków dzięki udziałowi we wdrażaniu demonstratorów technologii powstałych w IPI PAN.

Naszą ambicją było utworzenie przez IPI PAN własnego studium doktoranckiego, co się udało dzięki uzyskaniu środków z projektu PO KL. Aktualnie naszym celem jest zapewnienie temu studium finansowej samowystarczalności. Pragniemy, żeby studium przyciągnęło doktorantów z zagranicy, zwłaszcza ze Wschodniej Europy (dawnego ZSRR/ZSRS) i, zapewne przede wszystkim, z Azji. Nie wykluczamy przy tym poszerzenia studium o ścieżkę typu IT w biznesie/zarządzaniu, a to znaczy rozwinięcie powstałych przy IPI PAN studiów podyplomowych o takim kierunku do studiów doktoranckich.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności