Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

20.01.2020 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Eliasz Hradovicz (Politechnika Wrocławska) 

Streszczenie (autorskie):

Kanał wielodostępowy (MAC, Multiple access channel) to często badany model komunikacyjny, w którym wiele niezależnych urządzeń jest podłączonych do jednego medium. Zakłada się ponadto, że w jednej chwili co najwyżej jedno z nich ma możliwość skutecznej transmisji.
Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki dotyczące wybranych protokołów komunikacyjnych w modelu MAC - zarówno efektywne algorytmy, jak i ograniczenia dolne. W szczególności przedstawiony zostanie wpływ założeń dotyczących systemu na przepustowość/efektywność kanału komunikacyjnego w tzw. modelu adwersarialnym, który odpowiada najgorszemu przypadkowi wykonania protokołu.
Duża część prezentacji koncentrować się będzie na najnowszych wynikach, które dotyczą energetycznej efektywności protokołów komunikacyjnych na kanale typu MAC. Pokazane zostanie, że w przypadku wielu protokołów komunikacyjnych można radykalnie zmniejszyć zużycie energii bez znaczącego wpływania na efektywność komunikacyjnej. Z drugiej strony, przy założeniach naturalnych dla pewnych systemów, ograniczanie zużytej energii prowadzi do istotnego pogorszenia efektywności komunikacyjnej.
Przedstawione wyniki, choć głównie teoretyczne, są dość bliskie niektórym systemom rozproszonym funkcjonującym w rzeczywistości.

09.12.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Marcin Sydow (PJATK / IPI PAN) 

Streszczenie (autorskie):

Teksty wiadomości na portalach informacyjnych, w tym same ich nagłówki (tytuły), często niosą duży ładunek emocji, w tym czasami nieobiektywnych, w kontekście określonych osób, instytucji, partii politycznych, państw, etc.Wpływać to może na taki czy inny odbiór społeczny w/w encji. W szczególności realnym wydaje się scenariusz, w którym systematyczne i nieobiektywne przedstawianie danej encji np. w nieuzasadnienie negatywnym świetle w danym medium może mieć wpływ na masowy negatywny odbiór społeczny, a w efekcie może potencjalnie przełożyć się na próbę manipulacji w ten sposób pewnych procedur demokratycznych, np. wyniki wyborów, etc. Niezależnie od tego pożytecznym wydaje się budowanie narzędzi informatycznych mogących w możliwie obiektywny sposób mierzyć tonalność wizerunku danej encji w strumieniu publicznych tekstów, np. artykuły z danego portalu, czy nawet ich nagłówki.
Prezentowane będzie podejście do w/w zagadnienia za pomocą metod uczenia maszynowego z nadzorem na specjalnie przygotowanych lub przystosowanych zbiorach danych dotyczących polskich i angielskich nagłówków artykułów wiadomości. Zaprezentowane będą wstępne wyniki przy użyciu uważanych obecnie za najlepsze (w pokrewnych zadaniach) modeli w tym pewnych wariantów głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych. Wyniki te demonstrują potencjalną przydatność proponowanego podejścia do budowy m.in. praktycznych narzędzi analitycznych lub do monitoringu mediów, etc.

Uwaga: praca we współpracy z mgr K.Baraniak, PJATK

25.11.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Michał Knapik (IPI PAN) 

Streszczenie (autorskie):

Model checking strategic abilities in multi-agent systems is hard, especially for agents with partial observability of the state of the system. In that case, it ranges from NP-complete to undecidable, depending on the precise syntax and the semantic variant. That, however, is the worst case complexity, and the problem might as well be easier when restricted to particular subclasses of inputs. We look at the verification of models with “extreme” epistemic structure, and identify several special cases for which model checking is easier than in general. We also prove that, in the other cases, no gain is possible even if the agents have almost full (or almost nil) observability. To prove the latter kind of results, we develop generic techniques that may be useful also outside of this study.

28.10.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Janusz Szmidt (Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu) 

Streszczenie (autorskie):

Komputery kwantowe będą stanowiż zagrożenie dla algorytmów kryptografii klucza publicznego opartych na problemie faktoryzacji liczb naturalnych lub na problemie logarytmu dyskretnego. W ostatnich latach opracowywane są algorytmy kryptograficzne (wymiana kluczy kryptograficznych i podpis cyfrowy), które oparte są na problemach trudnych obliczeniowo, dla których nieznane są algorytmy kwantowe pozwalające rozwiązać te problemy w czasie wielomianowym. Jednym z takich problemów jest LWE (Learning with Errors). Jest to problem rozwiązania układu równań liniowych o współczynnikach całkowitych, które spełnione są z pewnym błędem. Opiszemy protokół kryptograficzny ustalania wspólnego tajnego klucza, którego bezpieczeństwo oparte jest na złożoności rozwiżzania problemu LWE. Algorytm ten został przedstawiony do konkursu NIST (USA National Institute of Standards and Technology) na kryptograficzne algorytmy post-kwantowe.

07.10.2019 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Tomasz Stanisz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) 

Streszczenie autorskie:
Sieci złożone, które znalazły zastosowanie w ilościowym opisie wielu różnych zjawisk, okazały się atrakcyjne także w badaniach nad językiem naturalnym. Formalizm sieciowy pozwala badać język z różnych punktów widzenia - sieć złożona może reprezentować na przykład wzajemne położenie słów w tekście, pokrewieństwo znaczeń, czy relacje gramatyczne. Jednym z rodzajów sieci lingwistycznych są sieci sąsiedztwa słów, opisujące współwystępowanie słów w tekstach. Pomimo prostoty konstrukcji, sieci sąsiedztwa słów mają szereg właściwości pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie. Struktura takich sieci, wyrażona odpowiednio zdefiniowanymi wielkościami, odzwierciedla pewne cechy języka; zastosowanie metod uczenia maszynowego do zbiorów tych wielkości może posłużyć między innymi do zidentyfikowania autora tekstu.
Title: What can a complex network say about a text?
Author abstract:
Complex networks, which have found application in the quantitative description of many different phenomena, have proven to be useful in research on natural language. The network formalism allows us to study language from various points of view - a complex network may represent, for example, distances between given words in a text, semantic similarities, or grammatical relationships. One of the types of linguistic networks are word-adjacency networks, which describe mutual co-occurrences of words in texts. Although simple in construction, word-adjacency networks have a number of properties allowing for their practical use. The structure of such networks, expressed by appropriately defined quantities, reflects selected characteristics of language; applying machine learning methods to collections of those quantities may be used, for example, for authorship attribution.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem