Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

2014/2015


29 czerwca 2015 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Karol Marchwicki (Politechnika Wrocławska)

Streszczenie autorskie:
Zaprezentowane zostaną wybrane problemy efektywności oraz niezawodności zdecentralizowanych protokołów P2P (ang. peer-to-peer protocols) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów opartych o klasyczną konstrukcję systemu Chord.
W pierwszej kolejności opisane zostaną ogólne własności sieci typu P2P, ich zalety i ograniczenia. Następnie przedstawiony zostanie formalny model sieci oparty na paradygmacie rozproszonych tablic z haszowaniem (tablic mieszających). Omówione zostaną wybrane problemy sieci P2P - między innymi problem rozspójnienia, doboru schematu replikacji danych oraz problem tzw. jednorodności. W dalszej części zaprezentowane zostaną zaproponowane przez nas modyfikacje klasycznego protokołu Chord określane jako Suma Prosta Chord i Folded Chord oraz niektóre uzyskane przez nas wyniki dotyczące tych konstrukcji.
Na zakończenie przytoczone zostaną kierunki dalszych badań skoncentrowane na zapewnianiu większej odporności sieci P2P na różne rodzaje ataków mających na celu uniemożliwienie komunikacji w tego typu sieciach.


12 grudnia 2014 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:30,

Karol Wawrzyniak (Centrum Informatyczne, Świerk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Streszczenie autorskie:
Europejski rynek energii elektrycznej podlega obecnie intensywnym procesom integracji. Docelową nową strukturą rynkową jest tzw. struktura strefowa, gdzie obszar Europy będzie podzielony na rynki energii nie wedle granic politycznych, ale wedle pewnych uwarunkowań występujących w warstwie fizycznej sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z Europejskim Kodeksem Sieciowym dobrze zaprojektowana struktura powinna brać pod uwagę szereg - nawet kilkanaście - kryteriów zarówno technicznych, jak i ekonomicznych. Aby taką strukturę wyznaczyć, niezbędne jest stworzenie narzędzia odzwierciedlającego warstwę fizyczną i zarazem ekonomiczną systemu, oraz będącego w stanie przeprowadzić proces optymalizacji polegający na wyznaczeniu stref w świetle wymaganych kryteriów. Wiele aspektów badania (np. używane algorytmy klasteryzacji węzłów w sieci elektroenergtycznej czy optymalizacja pracy jednostek wytwórczych) jest ściśle związanych z tzw. inteligencją obliczeniową i o nich w szczególności chcielibyśmy powiedzieć więcej na seminarium. Temat jest realizowany w ramach Grupy Systemów Złożonych z Centrum Informatycznego świerk w Narodowym Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A.


27 października 2014 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Michal Piętal (Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

Streszczenie autorskie:
Rozwiązywanie lub modelowanie przestrzennej struktury białek pozwala poznać ich funkcje w organizmach żywych. Szczegółowa wiedza, w postaci ułożenia poszczególnych atomów w 3D umożliwia dodatkowo racjonalne projektowanie leków, które niwelują skutki mutacji, zmieniającej strukturę. Na podstawie hipotezy Anfinsena wiadomo, iż struktura białka kodowana jest jednoznacznie przez sekwencję aminokwasową, zapisaną w DNA. Po dzień dzisiejszy jednak nieznane jest szczegółowe mapowanie pomiędzy strukturą 1D a 3D. Dlatego przewidywanie struktur białek (a także RNA) należy do trudnych i nierozstrzygniętych w swojej ogólności zagadnień bioinformatyki strukturalnej.
Problem ten można także rozbić na dwa etapy: przewidywanie map sąsiedztwa reszt aminokwasowych (map kontaktów), a następnie odtwarzanie struktur 3D z map 2D. Podczas referatu zostanie przedstawione narzędzie GDFuzz3D (Piętal et al., w recenzjach), służące do odtwarzania struktur 3D na podstawie rozmytych (przewidzianych) map 2D. Głównym elementem serwera jest wykorzystanie nieeuklidesowej funkcji odległości oraz przekształcenie jej do odległości euklidesowej, a następnie struktury 3D. Podczas referatu zostaną omówione także włsności algorytmiczne i matematyczne wprowadzonej metryki.



© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności