Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

2015-2016:


27.06.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:30, prof. dr hab. Jan Mielniczuk (IPI PAN) 

27 06 2016 mielniczuk

Dla przypadku danych wysokowymiarowych, dla których liczba predyktorów jest większa od liczby obserwacji, rozważymy problem konstrukcji rzadkiego modelu predykcyjnego, czyli prostej i jednocześnie silnej zależności między małą liczbą predyktorów a zmienną zależną y.

Istotną trudnością jest tu złe uwarunkowanie problemu oraz częste wzajemne skorelowanie predyktorów, co powoduje, że filtracje oparte na sile zależności indywidualnych predyktorów z y nie prowadzą do satysfakcjonujących rozwiązań.

Jedną z możliwości stanowią metody wykorzystujące maksymalizację funkcji wiarogodności z karą indukującą rzadkość, takie, jak LASSO. Obecnie wiadomo, że LASSO wybiera zbyt duży zbiór zmiennych aktywnych, oraz że zmienne nieaktywne mogą być włączane do modelu przed zmiennymi aktywnymi. Problem ten usiłuje się rozwiązać przy użyciu innych kar, w tym kar quasi-wypukłych FCP.

W referacie przedstawię podejście SOS (Screening-Ordering-Selection), oparte na wstępnym wyborze zmiennych przy użyciu LASSO, dopasowaniu małego modelu używającego wybranych zmiennych, oraz wyborze ostatecznego zbioru zmiennych, które wykorzystuje uogólnione kryteria informacyjne. 

Skupię się przede wszystkim na omówieniu zależności liniowych i odpowiedzi ilościowej, omawiając jednak krótko sytuację odpowiedzi binarnej i złej specyfikacji modelu.

Omawiane wyniki pochodzą z wspólnych prac z Piotrem Pokarowskim, Pawłem Teisseyre i Mariuszem Kubkowskim.

Transmisja dostępna online: (od godz. 13:30 - 27.06.2016) 

Link bezpośredni: https://www.youtube.com/watch?v=0o_dgXFNhns

30.05.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, dr Paweł Teisseyre (IPI PAN) 

30 05 2016 Teisseyre

Referat dotyczy metod selekcji zmiennych dla klasyfikacji wieloetykietowej (KW) w sytuacji danych o dużym wymiarze. W ostatnich latach problem KW wzbudził bardzo duże zainteresowanie w wielu dziedzinach, takich, jak automatyczna anotacja obrazów (przewidywanie, jakie obiekty znajdują się na zdjęciu w oparciu o pewne cechy obrazu cyfrowego), kategoryzacja tekstów (przewidywanie, jakich tematów dotyczy tekst w oparciu o cechy używanego języka), marketing (przewidywanie kupowanych produktów w oparciu o pewne cechy klientów) i medycyna (przewidywanie, które choroby występują jednocześnie, na podstawie pewnych cech pacjentów). Jednym z podstawowych zadań w KW jest umiejętne wykorzystanie zależności między etykietami, co pozwala osiągnąć znacznie lepsze rezultaty niż "naiwna" metoda, w której budujemy oddzielnie klasyfikator dla każdej etykiety (nie biorąc pod uwagę zależności między odpowiedziami). W ostatnich latach opracowano szereg metod umożliwiających predykcję dla wielu etykiet jednocześnie. Większość metod bazuje na wykorzystaniu zależności między etykietami. Brakuje jednak wyników (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych), które pokazują, jaki jest wpływ wyboru zmiennych na działanie klasyfikatorów. W referacie przedstawię metodę która umożliwia jednoczesną predykcję etykiet i selekcję istotnych zmiennych. Metoda ta wykorzystuje łańcuchy klasyfikatorów i sieć elastyczną.

16.05.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, prof. Jacek Koronacki (IPI PAN)

16 05 2016 Koronacki

Rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, że możemy utonąć w powodzi danych. Ale możemy też z tej powodzi starać się wydobywać nową i wartościową wiedzę. Na przykład niezwykle rozwinęły się biotechnologie pozwalające na zbieranie masowych danych o żywych komórkach. Wyzwanie, jakie się za tym od początku kryło, brało się stąd, że typowe dane w takich zastosowaniach biologicznych charakteryzowały się małą liczbą obserwacji (obiektów) – np. rzędu dziesiątków lub setek – z których każda opisana była tysiącami lub większą liczbą atrybutów (cech). Dobrymi i ważnymi przykładami problemów tego typu były dane mikromacierzowe, dotyczące tzw. ekspresji genów, lub dane proteomiczne. Z czasem badania tego typu przyniosły większe liczby obserwacji, ale też jeszcze większe liczby atrybutów opisujących te obserwacje. W ramach wykładu, w jego zasadniczej części, przedstawiony zostanie stan badań w obszarze uczenia pod nadzorem w opisanej sytuacji.

W drugiej, znacznie krótszej, części wykładu spojrzymy ze statystycznej – i w jakiejś mierze filozoficznej – perspektywy na problem szerszy, a mianowicie analizy zbiorów danych zwanych po angielsku „Big Data”.

09.05.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, prof. Stan Matwin (IPI PAN oraz Dalhousie University, Kanada)

09 05 2016 matwin

Na wstępie prezentacji zarysuję historię Big Data i jej składowych technologii. Podejmę próbę określenia pojęcia Big Data nieco różnego od klasycznej definicji "4V". Propozycja ta zostanie zilustrowana krótkim przeglądem danych wydających się spełniać wszelkie definicje Big Data, a dotyczących eksploatacji mórz i oceanów. Przedstawię bieżące prace nad metodami analizy tych danych (z naciskiem na metody maszynowego uczenia się ), prowadzone obecnie w Institute for Big Data Analytics, Dalhousie University. Pod koniec prezentacji zarysuję i podam pod dyskusję kilka zagadnień stanowiących – w mojej opinii - zasadnicze wyzwania, zarówno techniczne jak i społeczne, stojące przed Big Data.

Staszek Matwin jest Profesorem oraz “Canada Research Chair” w Faculty of Computer Science, Dalhousie University, Halifaks, Kanada. Dyrektor Institute for Big Data Analytics, pierwszej tego typu placówki naukowej w Kanadzie. Były prezes Canadian Artificial Intelligence Society. Członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencjii, od pięciu lat prowadzi konkurs PSSI na najlepszą polską dysertację doktorską z tej dziedziny. Posiada m. in. tytuł ECCAI Fellow. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę analizy danych tekstowych, eksploracji danych, oraz prywatności danych.
Dalhousie University Halifax, N.S.

25.04.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, dr hab. Łukasz Dębowski (IPI PAN) 

debowski

W standardowych podręcznikach teorii informacji (Cover i Thomas 1991) pojęcie entropii i informacji wzajemnej wprowadza się dla zmiennych dyskretnych. W analizie procesów dyskretnych, czyli nieskończonych ciągów zmiennych dyskretnych, przydatne jest jednak uogólnienie entropii i informacji wzajemnej na przypadek dowolnych zmiennych losowych.

Bliższa analiza tych pojęć wskazuje, że wygodnie jest definiować jest je nie dla zmiennych losowych, lecz dla sigma-ciał generowanych przez te zmienne. W referacie omówię, jak takie uogólnienie skonstruować w przypadku wystarczającym w analizie procesów dyskretnych. Przedstawione ujęcie jest twórczym rozwinięciem podejścia zaproponowanego w pracach Gelfanda, Kołmogorowa i Jagłoma (1956) i Dobruszyna (1959). Pokażę także przykład zastosowania uogólnionej entropii i informacji wzajemnej do rozkładu ergodycznego entropii nadwyżkowej, który ma pewien związek z językiem naturalnym.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności