Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Doktoranckiego 2002-2003:


13.06.2003 Bożena Staruch
  (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Modele częściowe - wnioskowanie przez rozszerzenia

  Przedstawiam propozycje języka służącego do opisu i wnioskowania w sytuacjach, w których mamy do czynienia z niepełna informacją. Do prezentowania wiedzy fragmentarycznej służy model częściowy, to znaczy algebra częściowa z określonym na niej zbiorem relacji. Badam własności modeli częściowych przez odwołanie się do klasy ich rozszerzeń lub do klasy ich uzupełnień. Proponowany język uwzględnia sytuacje, gdy dane gromadzone są z różnych źródeł i nie wiadomo, w jaki sposób sa ze soba powiazane. Do opisu takich sytuacji posłuży rodzina modeli częściowych.
Wszystkie własności wyrażam w klasycznym języku predykatów pierwszego rzędu, nie odwołując się do żadnego rodzaju spełniania częściowego. Głównym wynikiem pracy jest twierdzenie, wyróżniające w każdej niesprzecznej teorii zbiór zdań, którego konsekwencje pierwszego rzędu będą dokladnie teorią klasy uzupełnień jednoznacznie wyznaczonej rodziny modeli częściowych. Przedstawię również parę propozycji zastosowań w logikach nieklasycznych.

 

23.05.2003 Radosław Adamus
  (Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej)
Aspektowe bazy danych

  Celem referatu jest przedstawienie paradygmatu programowania zwanego Programowaniem Aspektowym (ang. Aspect Oriented Programming - AOP) oraz jego wpływu na dziedzinę baz danych. Podstawa tego paradygmatu jest możliwość modularyzacji (separacji) aspektów oprogramowania, np. synchronizacji, ochrony, itd. Aspekty cechują się tym, że popularne metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania powodują rozproszenie dedykowanego im kodu w wielu modułach programu. Ze względu na nowość tej idei cechuje sie ona jeszcze niedojrzałością, która objawia się m.in: brakiem wypracowanej metodologii wytwarzania oprogramowania w duchu AOP, oraz brakiem wyraźnie określonej przydatności tej techniki dla programistów aplikacyjnych, do których należą programiści baz danych. W referacie zostanie przedstawione oryginalne podejście do programowania aspektowego w kontekście specjalnej organizacji baz danych. W podejściu tym wykorzystano idee dynamicznych ról obiektów oraz aktywnych baz danych.

 

9.05.2003 Maciej Frydler (IMM)
Szybkie wyświetlanie wokselowego drzewa ósemkowego

 

25.04.2003 Maciej Szreter
VERICS - system weryfikacji automatów z czasem i programów w ESTELLE

  Podczas seminarium zostanie zaprezentowany opracowany w Zespole system Verics, umożliwiający weryfikację programów współbieżnych z czasem.
Omówione zostaną najważniejsze części systemu: translator z Estelle do automatów z czasem, język pośredni, weryfikacja modelowa problemu osiągalności poprzez Ograniczoną Weryfikacje Modelową (tranlacja do SAT) oraz Splitting.
Seminarium zakończy interaktywna demonstracja systemu.

 

21.03.2003 Łukasz Maśko
Szeregowanie zadań w systemach rekonfigurowalnych gron procesorów

  Szeregowanie zadań może być rozpatrywane jako przekształcanie grafu programu. Można wyszczególnić pewne operacje, które charakteryzują się lokalnością, to znaczy zastosowanie takiego przekształcenia do małego podgrafu całego programu nie powoduje konieczności zmian w innych jego miejscach. Operacje takie zostały nazwane operacjami atomowymi lub podstawowymi. Szeregowanie zadań może być następnie rozpatrywane jako aplikacja ciągu takich przekształceń do grafu programu w pewnym ustalonym porządku. Na seminarium zostaną przedstawione przykłady takich przekształceń oraz ich zastosowanie do szeregowania zadań w systemie z rekonfigurowalnymi gronami procesorów. Opis samej architektura zostanie krótko przypomniany na początku wraz z wynikami naszych ostatnich prac.

 

21.02.2003 Marcin Woliński
Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego

  Celem wystąpienia jest zdanie sprawy z postępu prac nad implementacją "Gramatyki formalnej języka polskiego" Marka Świdzińskiego. Na przykładzie wybranych reguł gramatyki (opisujących jedną z realizacji zdania elementarnego) postaram się przedstawić, jak trzeba było je przekształcić i o co uzupełnić, aby uzyskać działający program.
Przewidziana jest także praktyczna prezentacja programu.

 

17.01.2003 Tomasz Nowak
Integracja usług sieciowych udostępnionych w Internecie w oparciu o technologię mobilbych agentów

  Na przykladzie kupowania towarow i uslug w Internecie zostanie przedstawione kompletne podejscie do tworzenia systemow agentowych, poczynajac od analizy zorientowanej agentowo, poprzez architekture agenta oraz protokol komunikacyjny, a konczac na implementacji na platformie agentowej.

 

20.12.2002 Łukasz Dębowski
Stochastyczny dezambiguator analiz morfoskładniowych

 

13.12.2002 Hanna Kozankiewicz
Aktualizowane perspektywy w bazach danych

  Tematem seminarium bedzie omowienie nowego podejscia do aktualizowalnych, obiektowych perspektyw baz danych. Podejscie to oparte jest na podejsciu stosowym do jezykow zapytan (SBA), ktore zaklada opis semantyki w postaci abstrakcyjnej implementacji konstrukcji jezyka zapytan/programowania.
Nowosc prezentowanego podejscia polega na tym, ze osoba definiujaca perspektywe ma mozliwosc wprowadzenia do jej definicji dowolnej informacji o intencji aktualizacji tej perspektywy. Informacja ta ma postac procedur, ktore dynamicznie przeciazaja generyczne operacje aktualizujace perspektywe. Podczas seminarium bede sie starala omowic korzysci wynikajace z nowego podejscia.

 

15.11.2002 Olaf Matyja (IPI PAN)
Dekompozycja tablicy kontyngencji na sumę dodatnio zależnych składników

 

8.11.2002 Mikołaj Zmierczak (Poznań)
Przydział pasma na zadanie w sieciach teleinformatycznych za pomocą agenta typu reinforcement learning

  Przydział pasma na zadanie (Bandwidth on Demand - BoD) jest znana i szeroko oferowana w sieciach teleinformatycznych usługą, zwłaszcza w tych, wykorzystujących technologie SDH, UMTS, bądź tez technologie satelitarna. Efektywne rozwiązanie problemu przydziału pasma na zadanie pozwala użytkownikom sieci na redukcje kosztów, a operatorom na efektywniejsze wykorzystania pasma a co za tym idzie wyższą stopę zwrotu z inwestycji w posiadany sprzęt Algorytmy przydziału pasma na zadane są zaimplementowane w szerokiej gamie sprzętu teleinformatycznego, począwszy od urządzeń do transmisji satelitarnej do prostych, domowych routerów ISDN. Mimo swej powszechności, istniejące algorytmy rozwiązujące sterowanie przydziałem pasma maja szereg wad, z których największą jest ich statyczność: parametry pracy musza być ustawione przez administratora systemu; najczęściej metoda prób i błędów Każda zmiana natężenia ruchu (np. przez dodanie użytkowników, sprzętu, itp.), bądź też re-konfiguracja sieci, wymaga korekty parametrów. Rozwiązania, oparte o agentów korzystających z technik i algorytmów reinforcement learning (RL), nie maja tej wady - zdolne są do samo-uczenia oraz adaptacji do zmiennego środowiska działania Wyniki badań wskazują, ze zastosowane algorytmy RL dobrze nadają się do rozwiązania problemu BoD, a otrzymane rozwiązania są porównywalne z algorytmami stosowanymi dotychczas, nie wymagają jednak interwencji z zewnątrz

 

25.10.2002 Andrzej Sikorski (Politechnika Poznańska)
Rozszerzone Architektury Wielowarstwowe

  Jednym z wyzwań, przed którym stoją obecnie twórcy systemów informatycznych, jest integracja istniejących rozwiązań sprzętowych i programowych w jedno otwarte i rozproszone środowisko kooperacyjnego systemu informatycznego [Nierstrasz,Coulson,Face,Scheb,Manola,Brodie]. Ogół środków technicznych mającym obsługiwać i wspomagać integrację rozproszonych składowych określa się mianem warstwy pośredniczącej (ang. middleware). Jest ona przedmiotem badań Architektur Oprogramowania (AO) - dziedziny informatyki, która stawia sobie za cel:
  • określenie funkcji i postaci warstwy pośredniczącej (middleware) realizującej powyższe postulaty,
  • znalezienie metodyki, narzędzi syntezy aplikacji, automatycznej identyfikacji składowych aplikacji oraz własności operacyjnych tychże, optymalizacji rozmieszczenia składowych w systemie rozproszonym.
Istotnym dylematem w obrębie AO jest pytanie [Eliassen]: czy warstwa pośrednicząca - określająca jednocześnie architekturę realizowanego oprogramowania - powinna być rozszerzeniem systemu operacyjnego, stając się standardową infrastrukturą, czy też należy zrezygnować z gotowej infrastruktury na rzecz rozwiązań zorientowanych na konkretne aplikacje (ad-hoc, application specific).
Dotychczasowe prace badaczy w obszarze AO preferują pierwszy z wymienionych kierunków [Coulson,Contreras,Blair,Szyperski].
W niniejszej pracy zostaną przedstawione argumenty na rzecz specjalizowanych architektur. Omówione zostaną techniki programowania pozwalające realizować na poziomie aplikacyjnym postulaty architektur: komponentowych, agentowych czy też kooperacyjnych [Sikor00a,Sikor02,Sikor02a]. Przedstawiona zostanie też metoda identyfikacji komponentów programowych na podstawie diagramów przepływu danych[Sikor99,Sikor00]. Podjęta zostanie próba wykazania, że nowoczesne architektury oprogramowania są wariantami architektury wielowarstwowej a sam obiektowy protokół komunikacyjny jest wystarczająco silnym środowiskiem implementacyjnym. W szczególności zaś, architektury tworzone ad-hoc są pełnoprawną metodą tworzenia aplikacji rozproszonych, mającą w uzasadnionych przypadkach przewagę nad architekturami ogólnego przeznaczenia.
Nacisk w prezentacji jest położony na zagadnienia techniczne związane z integracją systemów z zastosowaniem protokołu obiektowego. Do prezentacji uzyskanych wyników wybrano protokół DCOM, zaś zaproponowana metoda identyfikacji komponentów opiera się na analizie grafu zależności pomiędzy funkcjami aplikacyjnymi, zasobami danych i stacjami roboczymi.

Literatura

[Brodie] Brodie M.L.,Ceri S.On Intelligent and Cooperative Information Systems International Journal of Intelligent and Cooperative Information Systems 1(2) 1992
[Coulson] Coulson G.The Design of a Configurable and Reconfigurable Middleware Platform Distributed Computing Springer-Verlag 02
[Elliasen] Frank Eliassen et al. Next Generation Middleware:Requirements, Architecture, and Prototypes
[Face] Facey S. Virtuelle Unternehmen transparent steuern itFokus 4/01
[Manola] Manola F. Et al. Supporting cooperation in enterprise scale distributed object systems Academic Press 1998
[Nierstrasz] Meiler T.D, Nierstrasz O. Beyond objects: Components Academic Press 1998
[Scheb] Scheb A.Eine neue Ära beginnt itFokus 6/00
[Sikor00]

Sikorski A.

Kombinatoryczne dowody uogólnionych twierdzeń z grupy MacMahona PP Studium Doktoranckie
[Sikor00a] Sikorski A. Symulacja wywołania asynchronicznego w protokołach obiektowych SCR 2000
[Sikor02] Sikorski A. Techniki implementacji agentów mobilnych CODATA 2002
[Sikor02a] Sikorski A. Agenci mobilni w protokole DCOM SCR 2002
[Sikor97] Sikorski A. Optymalna struktura danych dla operacji Member SCR 1997
[Sikor99] Begier B. Sikorski A. Modelowanie obiektów aplikacji w środowisku projektowym Sybase ProDialog 9/99
[Szyperski] Szyperski C. Component Software - Beyond Object Oriented Programming Addison-Wesley 98

 

4.10.2002 Piotr Synak (PJWSTK)
Zastosowanie częściowej analizy lingwistycznej w procesie ekstrakcji informacji z tekstów języka naturalnego

  Tematyka seminarium zwiazana jest z zastosowaniem metod bazujacych na teorii zbiorow przyblizonych do analizy danych temporalnych, czyli takich, gdzie uniwersum obiektow jest uporzadkowane. W przypadku porzadku liniowego mozna powiedziec, ze obiekty sa mierzone w czasie, niemniej jednak bedziemy rozwazac rowniez przypadek porzadkow czesciowych. Wprowadzimy rowniez pojecie mapy informacji - struktury odzwierciedlajacej ten porzadek. Analiza danych temporalnych bedzie sprowadzona do problemu wyszukiwania wzorcow (w tym wzorcow temporalnych) w mapach informacji. Szczegolnym przypadkiem takich wzorcow jest pewne uogolnienie regul asocjacyjnych.

 


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności