Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

07.10.2019 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Tomasz Stanisz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) 

Streszczenie autorskie:
Sieci złożone, które znalazły zastosowanie w ilościowym opisie wielu różnych zjawisk, okazały się atrakcyjne także w badaniach nad językiem naturalnym. Formalizm sieciowy pozwala badać język z różnych punktów widzenia - sieć złożona może reprezentować na przykład wzajemne położenie słów w tekście, pokrewieństwo znaczeń, czy relacje gramatyczne. Jednym z rodzajów sieci lingwistycznych są sieci sąsiedztwa słów, opisujące współwystępowanie słów w tekstach. Pomimo prostoty konstrukcji, sieci sąsiedztwa słów mają szereg właściwości pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie. Struktura takich sieci, wyrażona odpowiednio zdefiniowanymi wielkościami, odzwierciedla pewne cechy języka; zastosowanie metod uczenia maszynowego do zbiorów tych wielkości może posłużyć między innymi do zidentyfikowania autora tekstu.
Title: What can a complex network say about a text?
Author abstract:
Complex networks, which have found application in the quantitative description of many different phenomena, have proven to be useful in research on natural language. The network formalism allows us to study language from various points of view - a complex network may represent, for example, distances between given words in a text, semantic similarities, or grammatical relationships. One of the types of linguistic networks are word-adjacency networks, which describe mutual co-occurrences of words in texts. Although simple in construction, word-adjacency networks have a number of properties allowing for their practical use. The structure of such networks, expressed by appropriately defined quantities, reflects selected characteristics of language; applying machine learning methods to collections of those quantities may be used, for example, for authorship attribution.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności