Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora zwyczajnego

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • istotne osiągnięcia w w zakresie metod formalnych inżynierii oprogramowania, w szczególności dotyczące modelowania i weryfikacji systemów probabilistycznych;
  • wieloletnie doświadczenie w opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami;
  • doświadczenie naukowe zdobyte w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych;
  • biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 lutego 2022 roku.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
  2. życiorys naukowy,
  3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji,
  4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
  5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
  6. oświadczenie zawierające wyrażenie, że w przypadku wygrania konkursu, złoży oświadczenie o prowadzeniu w IPI PAN działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (tzw. oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie) oraz złoży oświadczenie upoważniające IPI PAN do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących badania naukowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, dla ewaluacji jakości działalności naukowej (tzw. oświadczenie o N) (zgodnie z art. 265 ust. 4 i art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z dopiskiem "Konkurs na stanowisko profesora ZTPI".

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, realizowaną zdalnie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2022 roku.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności