Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora zwyczajnego

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • istotne osiągnięcia w zakresie matematyki dyskretnej, w szczególności kombinatoryka i teoria grafów - zastosowania matematyki dyskretnej w informatyce;
  • doświadczenie w opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie o przyjęcie do pracy,
  2. życiorys naukowy,
  3. spis publikacji,
  4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
  5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
  6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
  7. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 kwietnia 2017 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2017 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności