Archiwum ofert pracy IPI PAN

 

Rozstrzygniecie konkursu

Informujemy, że Konkurs na stanowisko POST-DOC w Projekcie NCN wygrała
p. dr Ezgi Iraz SU
Warszawa, dn. 29.04.2021


Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Post-doca
w Zespole Analizy i Modelowania Statystycznego

Wynagrodzenie etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku post-doc zostanie przyznane w ramach realizacji projektu badawczego nr 2020/02/Y/ST6/00064, pt.: Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach międzynarodowego konkursu „CHIST-ERA Call 2019”.

Oferujemy udział w ekscytującym projekcie zapewniającym współpracę i potencjalne współautorstwo z sześcioma wiodącymi europejskimi laboratoriami ML/AMS/AI.

Zakres wykonywania prac w projekcie badawczym

 • Modelowanie wielowymiarowego pojęcia zaufania („trust”) do danego źródła danych/informacji przy użyciu metod uczących się;
 • Operacjonalizacja i implementacja powyższego modelu w multiagentowym środowisku rozproszonym, biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe poszczególnych agentów;
 • Modelowanie rozproszenia wirusa pandemicznego przy użyciu metod multiagentowych i uczących się, z wzięciem pod uwagę istniejących modeli epidemiologicznych w skali makro i mikro;
 • Interakcja z partnerami współuczestniczącymi w konsorcjum SAI;
 • Aktywny udział w spotkaniach, wspólnych publikacjach i prezentacjach całościowego projektu SAI;
 • Udział w reprezentowaniu IPI PAN na spotkaniach/prezentacjach konsorcjum SAI.

Wymagania wobec kandydata

 • Posiadanie tytułu doktora informatyki, z wykształceniem w zakresie uczenia maszynowego i chęcią poznania podstaw autonomicznych systemów wieloagentowych, lub odwrotnie;
 • Umiejętność myślenia analitycznego - solidne podstawy matematyczne obejmujące ogólne podstawy logiki, algebry, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa;
 • Zdolność do samodzielnego uczenia się;
 • Ogólne umiejętności programowania z użyciem nowoczesnych narzędzi data science, np. Python, lub wykazana umiejętność nauczenia się tych narzędzi w krótkim czasie;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (w mowie i piśmie);
 • Chęć doskonalenia swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy (CV)1 w tym: wykaz osiągnięć naukowo-badawczych, tj.: wykaz publikacji naukowych, stypendiów, nagród, wystąpień na konferencjach,
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora.

Osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

 1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej będącej podstawą uzyskania stopnia doktora;
 2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
  W takim przypadku, osoba przystępująca do konkursu, będzie zobowiązana do przedstawienia udokumentowanych informacji na temat stażu podoktorskiego, który odbyła w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania przez nią stopnia doktora

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę, pełen etat;
 • Planowany okres zatrudnienia: od 01.04.2021 do 31.12.2023;
 • Wysokość wynagrodzenia: koszt miesięczny wynagrodzenia nie większy niż 10.000,00 zł.

Proces rekrutacji

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności