Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Adiunkta
w Zespole Biologii Obliczeniowej
(1/2 etatu)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, fizycznych lub pokrewnych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu biologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem: transkryptomiki i epigenomiki dotyczącej nowotworzenia w tym biologii molekularnej glejaka,
 • posiadanie przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej, neurobiologii i bioinformatyki, ze szczególnym uwzględnieniem biologii glejaka,
 • znajomość publicznych repozytoriów udostępniających dane molekularne pacjentów i z linii komórkowych np. TCGA, ENCODE, NIH,
 • znajomość technik laboratoryjnych, w tym hodowli komórkowych, izolacji DNA i RNA, konwersji bisulfitowej, przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS,
 • umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi (np. RNA-seq),
 • doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz projektach badawczych z zastosowaniem zaawansowanych metod bioinformatycznych, statystycznych, informatycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • odbyte staże naukowe w jednostkach badawczych innych niż IPI PAN.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy (CV) w tym: wykaz osiągnięć naukowo-badawczych, tj.: wykaz publikacji naukowych, stypendiów, nagród, wystąpień na konferencjach,
 • list motywacyjny1,
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • kopie co najwyżej 5 najważniejszych publikacji,
 • oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 • oświadczenie wyrażające zgodę, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby osób prowadzących w IPI PAN prace badawcze oraz o zaliczeniu do liczby N w dziedzinach i dyscyplinach prawadzenie badań,
 • listy polecające.

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę, 1/2 etatu;
 • Planowane zatrudnienie od 01.04.2021;

Proces rekrutacji

 • Przyjmowanie zgłoszeń w okresie: do
 • Miejsce i forma składania dokumentów: W formie elektronicznej (pliki pdf) na adresy mailowe: m.dabrowski@ipipan.waw.pl, a.olszewska@ipipan.waw.pl z dopiskiem "Konkurs na stanowisko adiunkta ZBO".
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 marca 2021 r.
 • Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
 • Zapytania należy przesłać drogą elektroniczną do: m.dabrowski@ipipan.waw.pl lub do działu kadr IPI PAN na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności