Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowiska
stypendysty
w Zespole Biologii Obliczeniowej

Stypendium naukowe NCN zostanie przyznane w ramach realizacji projektu badawczego nr 2015/16/W/NZ2/00314 pt.: „Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem tego projektu jest opracowanie metod integracji, analizy i interpretacji złożonych danych genomowych i transkryptomicznych w obszarze glejaków mózgu. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://zbo.ipipan.waw.pl/projects.html.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi pracą naukową i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: statystyka, uczenie maszynowe, przetwarzanie i analiza danych jak również biologia, chemia, fizyka.

Stypendium zostanie przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wymagane kryteria oraz dokumenty:

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych kryteriów:
  1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
  1. życiorys naukowy (CV)1 uwzględniający: wykaz publikacji naukowych, stypendiów, nagród, listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień,
  2. wypełniony wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN (wzór wniosku).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • doświadczenie w analizie danych z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • znajomość języków skryptowych używanych w analizie danych np. R lub Python,
 • dobra/biegła znajomość j. angielskiego,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowo mile widziane:

 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • umiejętność programowania w językach niższego poziomu np. C/C++/Java,
 • doświadczenie w analizach z wykorzystaniem maszynowego uczenia się.

Zakres wykonywanych prac w projekcie

Analiza danych epigenetycznych i transkryptomicznych w kontekście specyficznych fenotypów pacjentów.

Rodzaj umowy:

Umowa stypendialna zawarta na okres od 01.03.2021 r. do 17.11.2021, z możliwością przedłużenia, planowana wysokość stypendium 3000 zł brutto/miesiąc.

Proces rekrutacji

 1. Zgłoszenia należy przesyłać do 19 lutego 2021 na adres m.draminski@ipipan.waw.pl – z dopiskiem w tytule „Konkurs na stypendystę – ZBO”.
 2. W drugim etapie rekrutacji niektórzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (w formie wideokonferencji).
 3. Komisja stypendialna przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium oceni:
  1. dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej);
  2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
  3. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi nie później niż 25.02.2021 r.
 5. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Zapytania należy przesłać drogą elektroniczną do:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Warszawa, dn. 28.01.2021

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności