Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 marca 2019 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IPI PAN;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (złożona na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym) powinna zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. wykaz dorobku naukowego z listą publikacji i wskaźnikami bibliometrycznymi;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  przebieg pracy zawodowej;
  - posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. z dnia 28 listopada 2017 roku Dz. U. 2017 poz. 2186 ze zmianami);
 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.ipipan.waw.pl Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel.22 182-60-44).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 12 grudnia 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 11 stycznia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie Konkursu na stanowisko dyrektora IPI PAN na stronie podmiotowej PAN, na stronie BIP MNSW oraz w formacie PDF.

Drukuj

Frequently Asked Questions ,

Rejestracja i logowanie

Należy wejść na stronę systemu sprawozdawczego IPI PAN i zarejestrować się jako nowy użytkownik. Do rejestracji należy użyć loginu, adresu mailowego w domenie przypisanej do danej instytucji, której jest się pracownikiem oraz hasła (bez polskich znaków i znaków specjalnych)
Po rejestracji dostanie się maila z potwierdzeniem dokonania rejestracji oraz z informacją, że należy poczekać na przypisanie uprawnień do systemu przez administratora systemu w swojej jednostce (pracownik działu nauki, biblioteki lub wyznaczony pracownik działu IT).

W przypadku problemów z logowaniem (utrata hasła) należy ze strony logowania wejść do opcji resetowania hasła. Resetowanie hasła odbywa się przy użyciu adresu mailowego zapisanego w systemie. W przypadku komunikatu o braku wpisanego adresu mailowego w systemie, należy skontaktować się z administratorem systemu w celu potwierdzenia adresu mailowego występującego w systemie. W przypadku utraty loginu, należy również skontaktować się z administratorem systemu.

{slider=}

 

Pierwsze wpisy do systemu

{/slider}

 

{slider=}

 

{/slider}

{slider=}

 

{/slider}

{slider=}

 

{/slider}

Drukuj

Studia doktoranckie prowadzone we współpracy z wydziałem MiNI PW


PhD

Instytut Podstaw Informatyki PAN prowadzi współpracę z wydziałem MiNI PW w zakresie studiów doktoranckich. Bliższe informacje dostępne są pod adresem https://ipipan.waw.pl/ogloszenia/oferty-pracy (konkursy na stanowiska asystentów w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki i w Zakładzie Sztucznej Inteligencji).
Kontakt: prof. Jan Mielniczuk, miel@ipipan.waw.pl

Drukuj

Reprezentatywne prace:


Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki

ZESPÓŁ TEORII SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH I OBLICZENIOWYCH

1.M. Knapik, A. Męski, W. Penczek. Action Synthesis for Branching Time Logic: Theory and Applications. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS). TECS Volume 14 Issue 4, December 2015 Article No. 64
LINK

2. A. Avron, B. Konikowska, A. Zamansky. Efficient reasoning with inconsistent information using C-systems. Information Sciences, vol.  296, 2015,  pp. 219–236
LINK

3. I. De Falco, E. Laskowski, R. Olejnik, U. Scafuri, E. Tarantino, M. Tudruj. Parallel extremal optimization in processor load balancing for distributed applications. Applied Soft Computing , vol.  46,  2016,   pp.  187–203
LINK

4. M. Tudruj, J. Borkowski, D. Kopański, E. Laskowski, Ł. Maśko, A. Smyk. PEGASUS DA framework for distributed program execution control based on application global states monitoring. Concurrency and Computation: Practice and Experience. Special Issue: Combined Special Issues on Intelligent e-Services and PPAM 2013.  vol.  27,  2015 , pp. 1027–1053
LINK

5. A. Męski, W. Penczek, G. Rozenberg. Model checking temporal properties of reaction systems. Information Sciences, vol .  313, 2015,  pp.  22–42
LINK

6. A. Mȩski, W. Penczek, M. Szreter, B. Woźna-Szcześniak, A. Zbrzezny. BDD-versus SAT-based bounded model checking for the existential fragment of linear temporal logic with knowledge: algorithms and their performance. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems , vol.  28, 2014,  pp 558–604
LINK

7. S. Ambroszkiewicz, J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, K. Zieliński. Advanced SOA Tools and Applications. Studies in Computational Intelligence  vol.  499,  2014,
LINK

8. V. Goranko, W. Jamroga. State and path coalition effectivity models of concurrent multi-player games. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol. 30,  2016,  pp.  446–485
LINK

9. W. Drabent. Correctness and Completeness of Logic Programs. Journal ACM Transactions on Computational Logic. TOCL  vol.  17, 2016, Article No. 18
LINK

ZESPÓŁ KRYPTOGRAFII

1.P. Morawiecki, J. Pieprzyk, M. Srebrny, M. Straus. Cube Attacks and Cube-Attack-Like Cryptanalysis on the Round-Reduced Keccak Sponge Function. Advances in Cryptology -- EUROCRYPT 2015 - Lecture Notes in Computer Science , vol. 9056, pp.  733-761
LINK

2.P. Morawiecki, M. Srebrny. A SAT-based preimage analysis of reduced Keccak hash functions. Information Processing Letters. Vol.  113, pp. 392-397.
LINK

3. P. Morawiecki, K. Gaj, E. Homsirikamol, K. Matusiewicz, J. Pieprzyk, M. Rogawski, M. Srebrny, M. Wójcik. ICEPOLE: High-Speed, Hardware-Oriented Authenticated Encryption. Cryptographic Hardware and Embedded Systems – CHES 2014,  Lecture Notes in Computer Science , vol. 8731, pp.  392-413.
LINK

4. P. Morawiecki. Practical attacks on the round-reduced PRINCE. IET Information Security, 2016.
LINK

Zakład Sztucznej Inteligencji

ZESPÓŁ PODSTAW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

1. K. Makowski, G. Gielerak, E. Kramarz, S.T. Wierzchoń, G. Kamiński, J. Kowal, P. Krzesiński, A. Zegadło, A. Skrobowski. Left ventricular diastolic dysfunction is associated with impaired baroreflex at rest and during orthostatic stress in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Journal of Human Hypertension,  vol. 27, pp. 2013:465-73
LINK

2. M. Lucińska, S.T. WierzchońSpectral Clustering Based on Analysis of Eigenvector Properties. In: K. Saeed and M. Snasel, eds. Computer Information Systems and Industrial Management - 13th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2014, Lecture Notes in Computer Science  8838,  pp. 43-54,
LINK

3. S.T. Wierzchoń, M.A. KłopotekAlgorytmy analizy skupień. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7926-261-8
LINK 

4. D. CzerskiK.CiesielskiM. DramińskiM. KłopotekP. ŁozińskiS. WierzchońWhat NEKST? - semantic search engine for Polish Internet. IN: Guy De Tre and Przemysław Grzegorzewski and Janusz Kacprzyk and Jan W. Owsiński and Wojciech Penczek and Sławomir Zadrożny, (eds), Challenging problems and solutions in intelligent systems, Studies in Computational  Intelligence, 2016, pp. 335-347.
LINK 

5. S. Chojnacki, M. KłopotekLatency of Neighbourhood Based Recommender Systems. Fundamenta Informaticae vol. 139, 2015,  pp. 229-248
LINK 

6. P. Borkowski, K. Ciesielski, M. A. KłopotekUnsupervised aggregation of categories for document labelling. LNAI 8502, Proc. ISMIS2014, Methodologies for Intelligent Systems, 2015, pp. 335-344.
LINK 

7. M. KłopotekWhat is the value of information - search engine point of view. Lecture Notes in Computer Science  8104, 2013, pp.1-12
LINK 

8. S. Metzger, R. Schenkel, M.SydowAspect-based Similar Entity Search in Semantic Knowledge Graphs with Diversity-awareness and Relaxation. Proceedings of the IEEE/WIC/ACM WI-IAT 2014, pp. 60-69, ISBN 978-1-4799-4143-8, DOI 10.1109/WI-IAT.2014.17, IEEE, 2014
LINK 

9. M.Sydow, M.Pikuła, R.Schenkel. The Notion of Diversity in Graphical Entity Summarisation on Semantic Knowledge Graphs. Journal of Intelligent Information Systems, vol.  41,  2013, pp. 109-149,
LINK 

10. M.Sydow. Approximation Guarantees for Max Sum and Max Min Facility Dispersion with Parameterised Triangle Inequality and Applications in Result Diversification. Mathematica Applicanda vol. 42,  2014,  pp. 241-257
LINK

ZESPÓŁ INŻYNIERII LINGWISTYCZNEJ

1. A. Przepiórkowski, j. Hajič, E. Hajnicz, Z. Urešová. Phraseology in two Slavic valency dictionaries: Limitations and perspectives. International Journal of Lexicography, 29, 2016.
PDF

2. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, M. Kopeć, A. Savary, M. Zawisławska. Coreference in Polish: Annotation, Resolution and Evaluation. Walter De Gruyter, 2015.
 LINK

3. A. Wawer. Towards Domain-Independent Opinion Target Extraction. 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 2015,  pp. 1326–1331
PDF

4. A. Patejuk, A. Przepiórkowski. Parallel development of linguistic resources: Towards a structure bank of Polish. Prace Filologiczne, LXV, 2015, pp. 255–270,
PDF

5. W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk (eds.). Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa, 2015.
LINK

6. M. Marciniak, A. Mykowiecka. Nested term recognition driven by word connection strength. Terminology  vol. 21, 2015, pp. 189-204
LINK

7. M. MarciniakA. Mykowiecka. Terminology extraction from medical texts in Polish. Journal of Biomedical Semantics, vol. 5, 2014.
LINK

8. A. Wróblewska, A. Przepiórkowski. Towards a weighted induction method of dependency annotation. In: Adam Przepiórkowski, Maciej Ogrodniczuk (eds.) Advances in Natural Language Processing: Proceedings of the 9th International Conference on NLP, PolTAL 2014. Lecture Notes in Artificial Intelligence 8686 , 2014, pp. 164–176
PDF

9. M. Woliński. Morfeusz reloaded. In: Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), 2014, pp.  1106–1111
PDF

10. Ł. Kobyliński. PoliTa: A multitagger for Polish. [w:] Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), 2014,  pp. 2949–2954,
PDF

ZESPÓŁ ANALIZY I MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO

1. Ł. Dębowski. Hilberg Exponents: New Measures of Long Memory in the Process. IEEE Transactions on Information Theory, vol. 61,  2015,  pp. 5716-5726.
LINK

2. Ł. Dębowski. Maximal Repetitions in Written Texts: Finite Energy Hypothesis vs. Strong Hilberg Conjecture. Entropy  vol. 17, 2015, pp. 5903-5919
LINK

3. S. Jaroszewicz, Marcin Korzeń. PaCAL: A Python Package for Arithmetic Computations with Random Variables. Journal of Statistical Software, vol. 57,  2014
PDF

4. J. Mielniczuk, P. Teisseyre. Using random subspace method for prediction and variable importance assessment in linear regression. Computational Statistics and Data Analysis , vol. 71 ,2014, pp. 725–742. 725–742.
LINK

5. S. Matwin, A. Pesaranghader, M. Sokolova, R.G. Beiko. Data and text mining simDEF: definition-based semantic similarity measure of gene ontology terms for functional similarity analysis of genes. Bioinformatics,  vol. 32, 2016, pp. 1380–1387.
LINK

6. P. Pokarowski, J. Mielniczuk. Combined l1 and Greedy l0 Penalized Least Squares for Linear Model Selection. Journal of Machine Learning Research  vol. 16 , 2015, pp. 961-992.
PDF

7. M. Sołtys, S. Jaroszewicz, P. Rzepakowski. Ensemble methods for uplift modeling. Data Mining and Knowledge Discovery vol. 29, 2015, pp. 1531–1559.
LINK

8. E. N de Souza, K. Boerder, S. Matwin, B. Worm. Improving Fishing Pattern Detection from Satellite AIS Using Data Mining and Machine Learning. PLOS 2015, vol. 10
LINK

ZESPÓŁ BIOLOGII OBLICZENIOWEJ

1. H. M. Umer, M. Cavalli, M. J. Dabrowski, K. Diamanti, M. Kruczyk, G. Pan, J. Komorowski*, C. Wadelius*, A significant regulatory mutation burden at a high affinity position of the CTCF motif in gastrointestinal cancers, Human Mutation, to appear.
LINK

2. W. Weigl, A. Bieryło, M. Wielgus, Ś. Krzemień-Wiczyńska, I. Szymusik, M. Kołacz and M. J. Dąbrowski (accepted). Analgesic efficacy of intrathecal fentanyl during the period of the highest analgesic demand after caesarean section: A randomised controlled study, Medicine, to appear.
LINK

3. M. Dramiński, M.J. Dąbrowski, K. Diamanti, J. Koronacki, J. Komorowski: Discovering Networks of Interdependent Features in High-Dimensional Problems. In: Big Data Analysis: New Algorithms for a New Society, N. Japkowicz i J. Stefanowski (eds.), Studies in Computational Intelligence 2016,  pp. 285-304.
LINK

4. E. Nowakowska, J. Koronacki, S. Lipovetsky: Dimensionality reduction for data of unknown cluster structure. Information Sciences,  vol. 330,  2016 ,  pp. 74–87.
LINK

5. M. Dramiński: ADX Algorithm for Supervised Classification, Challenges in Computational Statistics and Data Mining, S. Matwin i J. Mielniczuk (eds.), Studies in Computational Intelligence  2016,  pp.39-52.
LINK

6. M.J. Dąbrowski, S. Bornelöv, M. Kruczyk, N. Baltzer and J. Komorowski (2015). Truenull allele detection in microsatellite loci: a comparison of methods. Assessment of difficulties and survey of possible improvements. Molecular Ecology Resources, vol. 15, 2015, pp. 477-488.
LINK

7. Z. Khaliq, M. Leijon, S. Belák and J. Komorowski (2015). A complete map of potential pathogenicity markers of avian influenza virus subtype H5 predicted from 11 expressed proteins. BMC Microbiology vol. 15, 2015
PDF

8. E. Nowakowska, J. Koronacki, S. Lipovetsky: Clusterability assessment for Gaussian mixture models. Applied Mathematics and  Computation,  vol 256,  2015 , pp. 591-601
LINK

Archiwum publikacji (2000 - 2015 r.)

Drukuj

Reprezentatywne Prace

Reprezentatywne prace:

Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki

ZESPÓŁ TEORII SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH I OBLICZENIOWYCH

1.M. Knapik, A. Męski, W. Penczek. Action Synthesis for Branching Time Logic: Theory and Applications. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS). TECS Volume 14 Issue 4, December 2015 Article No. 64
LINK

2. A. Avron, B. Konikowska, A. Zamansky. Efficient reasoning with inconsistent information using C-systems. Information Sciences, vol.  296, 2015,  pp. 219–236
LINK

3. I. De Falco, E. Laskowski, R. Olejnik, U. Scafuri, E. Tarantino, M. Tudruj. Parallel extremal optimization in processor load balancing for distributed applications. Applied Soft Computing , vol.  46,  2016,   pp.  187–203
LINK

4. M. Tudruj, J. Borkowski, D. Kopański, E. Laskowski, Ł. Maśko, A. Smyk. PEGASUS DA framework for distributed program execution control based on application global states monitoring. Concurrency and Computation: Practice and Experience. Special Issue: Combined Special Issues on Intelligent e-Services and PPAM 2013.  vol.  27,  2015 , pp. 1027–1053
LINK

5. A. Męski, W. Penczek, G. Rozenberg. Model checking temporal properties of reaction systems. Information Sciences, vol .  313, 2015,  pp.  22–42
LINK

6. A. Mȩski, W. Penczek, M. Szreter, B. Woźna-Szcześniak, A. Zbrzezny. BDD-versus SAT-based bounded model checking for the existential fragment of linear temporal logic with knowledge: algorithms and their performance. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems , vol.  28, 2014,  pp 558–604
LINK

7. S. Ambroszkiewicz, J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, K. Zieliński. Advanced SOA Tools and Applications. Studies in Computational Intelligence  vol.  499,  2014,
LINK

8. V. Goranko, W. Jamroga. State and path coalition effectivity models of concurrent multi-player games. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol. 30,  2016,  pp.  446–485
LINK

9. W. Drabent. Correctness and Completeness of Logic Programs. Journal ACM Transactions on Computational Logic. TOCL  vol.  17, 2016, Article No. 18
LINK

ZESPÓŁ KRYPTOGRAFII

1.P. Morawiecki, J. Pieprzyk, M. Srebrny, M. Straus. Cube Attacks and Cube-Attack-Like Cryptanalysis on the Round-Reduced Keccak Sponge Function. Advances in Cryptology -- EUROCRYPT 2015 - Lecture Notes in Computer Science , vol. 9056, pp.  733-761
LINK

2.P. Morawiecki, M. Srebrny. A SAT-based preimage analysis of reduced Keccak hash functions. Information Processing Letters. Vol.  113, pp. 392-397.
LINK

3. P. Morawiecki, K. Gaj, E. Homsirikamol, K. Matusiewicz, J. Pieprzyk, M. Rogawski, M. Srebrny, M. Wójcik. ICEPOLE: High-Speed, Hardware-Oriented Authenticated Encryption. Cryptographic Hardware and Embedded Systems – CHES 2014,  Lecture Notes in Computer Science , vol. 8731, pp.  392-413.
LINK

4. P. Morawiecki. Practical attacks on the round-reduced PRINCE. IET Information Security, 2017, Vol. 11 (3), s. 146-151
LINK

Zakład Sztucznej Inteligencji

ZESPÓŁ PODSTAW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

1. K. Makowski, G. Gielerak, E. Kramarz, S.T. Wierzchoń, G. Kamiński, J. Kowal, P. Krzesiński, A. Zegadło, A. Skrobowski. Left ventricular diastolic dysfunction is associated with impaired baroreflex at rest and during orthostatic stress in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Journal of Human Hypertension,  vol. 27, pp. 2013:465-73
LINK

2. M. Lucińska, S.T. WierzchońSpectral Clustering Based on Analysis of Eigenvector Properties. In: K. Saeed and M. Snasel, eds. Computer Information Systems and Industrial Management - 13th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2014, Lecture Notes in Computer Science  8838,  pp. 43-54,
LINK

3. S.T. Wierzchoń, M.A. KłopotekAlgorytmy analizy skupień. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7926-261-8
LINK 

4. D. CzerskiK.CiesielskiM. DramińskiM. KłopotekP. ŁozińskiS. WierzchońWhat NEKST? - semantic search engine for Polish Internet. IN: Guy De Tre and Przemysław Grzegorzewski and Janusz Kacprzyk and Jan W. Owsiński and Wojciech Penczek and Sławomir Zadrożny, (eds), Challenging problems and solutions in intelligent systems, Studies in Computational  Intelligence, 2016, pp. 335-347.
LINK 

5. S. Chojnacki, M. KłopotekLatency of Neighbourhood Based Recommender Systems. Fundamenta Informaticae vol. 139, 2015,  pp. 229-248
LINK 

6. P. Borkowski, K. Ciesielski, M. A. KłopotekUnsupervised aggregation of categories for document labelling. LNAI 8502, Proc. ISMIS2014, Methodologies for Intelligent Systems, 2015, pp. 335-344.
LINK 

7. M. KłopotekWhat is the value of information - search engine point of view. Lecture Notes in Computer Science  8104, 2013, pp.1-12
LINK 

8. S. Metzger, R. Schenkel, M.SydowAspect-based Similar Entity Search in Semantic Knowledge Graphs with Diversity-awareness and Relaxation. Proceedings of the IEEE/WIC/ACM WI-IAT 2014, pp. 60-69, ISBN 978-1-4799-4143-8, DOI 10.1109/WI-IAT.2014.17, IEEE, 2014
LINK 

9. M.Sydow, M.Pikuła, R.Schenkel. The Notion of Diversity in Graphical Entity Summarisation on Semantic Knowledge Graphs. Journal of Intelligent Information Systems, vol.  41,  2013, pp. 109-149,
LINK 

10. M.Sydow. Approximation Guarantees for Max Sum and Max Min Facility Dispersion with Parameterised Triangle Inequality and Applications in Result Diversification. Mathematica Applicanda vol. 42,  2014,  pp. 241-257
LINK

ZESPÓŁ INŻYNIERII LINGWISTYCZNEJ

1. A. Przepiórkowski, j. Hajič, E. Hajnicz, Z. Urešová. Phraseology in two Slavic valency dictionaries: Limitations and perspectives. International Journal of Lexicography, 29, 2016.
PDF

2. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, M. Kopeć, A. Savary, M. Zawisławska. Coreference in Polish: Annotation, Resolution and Evaluation. Walter De Gruyter, 2015.
 LINK

3. A. Wawer. Towards Domain-Independent Opinion Target Extraction. 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 2015,  pp. 1326–1331
PDF

4. A. Patejuk, A. Przepiórkowski. Parallel development of linguistic resources: Towards a structure bank of Polish. Prace Filologiczne, LXV, 2015, pp. 255–270,
PDF

5. W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk (eds.). Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa, 2015.
LINK

6. M. Marciniak, A. Mykowiecka. Nested term recognition driven by word connection strength. Terminology  vol. 21, 2015, pp. 189-204
LINK

7. M. MarciniakA. Mykowiecka. Terminology extraction from medical texts in Polish. Journal of Biomedical Semantics, vol. 5, 2014.
LINK

8. A. Wróblewska, A. Przepiórkowski. Towards a weighted induction method of dependency annotation. In: Adam Przepiórkowski, Maciej Ogrodniczuk (eds.) Advances in Natural Language Processing: Proceedings of the 9th International Conference on NLP, PolTAL 2014. Lecture Notes in Artificial Intelligence 8686 , 2014, pp. 164–176
PDF

9. M. Woliński. Morfeusz reloaded. In: Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), 2014, pp.  1106–1111
PDF

10. Ł. Kobyliński. PoliTa: A multitagger for Polish. [w:] Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), 2014,  pp. 2949–2954,
PDF

ZESPÓŁ ANALIZY I MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO

1. Ł. Dębowski. Hilberg Exponents: New Measures of Long Memory in the Process. IEEE Transactions on Information Theory, vol. 61,  2015,  pp. 5716-5726.
LINK

2. Ł. Dębowski. Maximal Repetitions in Written Texts: Finite Energy Hypothesis vs. Strong Hilberg Conjecture. Entropy  vol. 17, 2015, pp. 5903-5919
LINK

3. S. Jaroszewicz, Marcin Korzeń. PaCAL: A Python Package for Arithmetic Computations with Random Variables. Journal of Statistical Software, vol. 57,  2014
PDF

4. J. Mielniczuk, P. Teisseyre. Using random subspace method for prediction and variable importance assessment in linear regression. Computational Statistics and Data Analysis , vol. 71 ,2014, pp. 725–742. 725–742.
LINK

5. S. Matwin, A. Pesaranghader, M. Sokolova, R.G. Beiko. Data and text mining simDEF: definition-based semantic similarity measure of gene ontology terms for functional similarity analysis of genes. Bioinformatics,  vol. 32, 2016, pp. 1380–1387.
LINK

6. P. Pokarowski, J. Mielniczuk. Combined l1 and Greedy l0 Penalized Least Squares for Linear Model Selection. Journal of Machine Learning Research  vol. 16 , 2015, pp. 961-992.
PDF

7. M. Sołtys, S. Jaroszewicz, P. Rzepakowski. Ensemble methods for uplift modeling. Data Mining and Knowledge Discovery vol. 29, 2015, pp. 1531–1559.
LINK

8. E. N de Souza, K. Boerder, S. Matwin, B. Worm. Improving Fishing Pattern Detection from Satellite AIS Using Data Mining and Machine Learning. PLOS 2015, vol. 10
LINK

ZESPÓŁ BIOLOGII OBLICZENIOWEJ

1. H. M. Umer, M. Cavalli, M. J. Dabrowski, K. Diamanti, M. Kruczyk, G. Pan, J. Komorowski*, C. Wadelius*, A significant regulatory mutation burden at a high affinity position of the CTCF motif in gastrointestinal cancers, Human Mutation, to appear.
LINK

2. W. Weigl, A. Bieryło, M. Wielgus, Ś. Krzemień-Wiczyńska, I. Szymusik, M. Kołacz and M. J. Dąbrowski (accepted). Analgesic efficacy of intrathecal fentanyl during the period of the highest analgesic demand after caesarean section: A randomised controlled study, Medicine, to appear.
LINK

3. M. Dramiński, M.J. Dąbrowski, K. Diamanti, J. Koronacki, J. Komorowski: Discovering Networks of Interdependent Features in High-Dimensional Problems. In: Big Data Analysis: New Algorithms for a New Society, N. Japkowicz i J. Stefanowski (eds.), Studies in Computational Intelligence 2016,  pp. 285-304.
LINK

4. E. Nowakowska, J. Koronacki, S. Lipovetsky: Dimensionality reduction for data of unknown cluster structure. Information Sciences,  vol. 330,  2016 ,  pp. 74–87.
LINK

5. M. Dramiński: ADX Algorithm for Supervised Classification, Challenges in Computational Statistics and Data Mining, S. Matwin i J. Mielniczuk (eds.), Studies in Computational Intelligence  2016,  pp.39-52.
LINK

6. M.J. Dąbrowski, S. Bornelöv, M. Kruczyk, N. Baltzer and J. Komorowski (2015). Truenull allele detection in microsatellite loci: a comparison of methods. Assessment of difficulties and survey of possible improvements. Molecular Ecology Resources, vol. 15, 2015, pp. 477-488.
LINK

7. Z. Khaliq, M. Leijon, S. Belák and J. Komorowski (2015). A complete map of potential pathogenicity markers of avian influenza virus subtype H5 predicted from 11 expressed proteins. BMC Microbiology vol. 15, 2015
PDF

8. E. Nowakowska, J. Koronacki, S. Lipovetsky: Clusterability assessment for Gaussian mixture models. Applied Mathematics and  Computation,  vol 256,  2015 , pp. 591-601
LINK

Archiwum publikacji (2000 - 2015 r.)

 

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem