• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
 • Oferty pracy
 • Specjalista ds. zamówień publicznych 2021.10

OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

Zakres zlecanych zadań:

 • przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (m.in. specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszeń),
 • udzielanie pracownikom jednostek merytorycznych wyjaśnień lub porad przy opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia lub ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia,
 • udzielanie zamawiającemu wyjaśnień lub porad przy wyborze trybu postępowania,
 • przygotowywanie i publikacja w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE) ogłoszeń zgodnie z wymogami ustawy Pzp,
 • udział w charakterze sekretarza w pracach komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu postępowania,
 • przekazywanie wymaganych ustawą Pzp informacji do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących prowadzonych postępowań,
 • prowadzenie obsługi procedur przetargowych,
 • przygotowywanie protokołów z przeprowadzanych procedur przetargowych,
 • publikowanie i aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień,
 • samodzielna obsługa platform zakupowych, w szczególności Marketplanet.

Dokumenty należy przesyłać do 20 października 2021 r. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończone podyplomowe studia z zamówień publicznych,
 • 5 letnie doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • 2 letnie doświadczenie przy realizacji procedur zamówieniowych z umów o dofinansowanie  w zakresie projektów naukowych lub naukowo-badawczych,
 • praktyczne doświadczenie w obsłudze platform zakupowych, w tym Marketplanet.

Forma współpracy:

Zlecenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny1,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać na adres:
agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl
lub
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "Specjalista ds. zamówień publicznych"

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

 1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności