Deklaracja dostępności Strony internetowej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstaw Informatyki PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Instytut Podstaw Informatyki PAN i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia nadawane na żywo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Słonina.
 • E-mail: dostepnosc@ipipan.waw.pl
 • Telefon: 22 3800 568

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: IPI PAN
 • Adres: Jana Kazimierza 5
  01-248 Warszawa
 • E-mail: ipi@ipipan.waw.pl
 • Telefon: 22 3800 530

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku możliwe jest za pomocą 2-óch wejść – wejścia głównego od strony ul. Jana Kazimierza oraz wejścia parkingowego bezpośrednio z parkingu wewnętrznego Instytutu. Do wejścia głównego prowadzą schody natomiast przy wejściu parkingowym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla gości przeznaczone są oba wejścia. 

Nad wejściami brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego i po prawej stronie od wejścia parkingowego. Brak jest przejść zabezpieczonych bramkami ograniczającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach użytkowych budynku. W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.

Na parkingu wewnętrznym Instytutu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Instytucie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wjazd na parking wewnętrzny Instytutu znajduje się od strony ul. Władysława Warneńczyka


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration